Formål og målgruppe

De særligt tilrettelagte praktikker bliver benyttet af skoler, der har elever, som af varierende grunde, har brug for et alternativ til undervisningen i klassen. For udskolingselever er det muligt at indgå i et særligt tilrettelagt praktikforløb i kortere eller længere perioder. 

Formålet med de særligt tilrettelagte praktikker er, at de unge kan overføre de erfaringer, de får gennem deres praktikker, til andre områder af livet – blandt andet skole, uddannelse og beskæftigelse. 

Målgruppen for de særligt tilrettelagte praktikker er unge i 8.-9.klasse fra almene klasser, der vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. 

En særligt tilrettelagt praktik kan blandt andet hjælpe eleven til: 

 • at få en oplevelse af, at der er noget, han/hun mestrer  
 • at føle sig som en del af noget, som har betydning 
 • at skabe en sammenhæng mellem skole og fremtid  
 • at spejle sig i voksne rollemodeller 
 • at føle, at han/hun løser en opgave, der reelt har en værdi 
 • at få indsigt i hverdagen på en arbejdsplads 
 • at få indsigt i kollegiale fællesskaber 
 • at få ideer til uddannelsesvalg 

Praktikkens tilrettelæggelse

Før praktikken:  

 • I et samarbejde med skole, elev, forældre og erhvervsguide afdækkes den unges behov i forbindelse med praktikken.  
 • Erhvervsguiden kontakter forskellige virksomheder, som kunne være relevante ud fra den unges ønsker.  
 • Opstartsmøde på virksomheden mellem den unge, erhvervsguide og en repræsentant fra virksomheden – her aftales de praktiske ting omkring praktikken.   

Under praktikken:  

 • Erhvervsguiden følger løbende op på den særligt tilrettelagte praktik hos den unge og hos virksomheden. 
 • Midtvejsmøde på virksomheden mellem den unge, virksomheden og erhvervsguiden.  
 • Evt. møde på skolen med elev og kontaktlærer(e) 

Efter praktikken:  

 • Erhvervsguiden faciliterer en evaluering med elev og virksomhed. 
 • I nogle tilfælde vil det være relevant og ønskeligt at konvertere praktikpladsen til et fritidsjob.